71914532 2521555244602905 3719181390432960512 o

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธหิน เข้าร่วมโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ระหว่างวันที่
๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง

เริ่มกิจกรรม

ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ทั้งหมดจำนวน ๑๐ ครั้ง
ณ ห้องศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น ๓ อาคารศูนย์ชุมชน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี การสมัคร สามารถสมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ทุกวันและเวลาราชการ

หลักฐานในการสมัคร

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (อยู่ในเขตตำบลเสาธงหิน)
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. อายุระหว่าง ๖ – ๑๘ ปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป