ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ กำหนดออกหน่วยบริการประชาชน ณ วัดเสาธงหิน ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวัดเสาธงหิน
2.ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
3.สาธิตการช่วยชีวิตโดยการทำ CPR
4.เปิดรับชำระค่าไฟฟ้า โดยผู้มาชำระกับหน่วยบริการจะได้รับของที่ระลึกจากการไฟฟ้านครหลวง
5.จัดทอดผ้าป่าสามัคคี
จึงประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องชาวเสาธงหินมาร่วมกิจกรรม ณ วัดเสาธงหิน ในช่วงเวลาดังกล่าว

DL8W1221