แผนปฏิบัติการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1)

ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

img Y02090345 0001

 

img Y02090345 0002