มาตรการการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เมื่อเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร
1.กรณีประชาชนทั่วไป ให้ขอรับและยื่นแบบฟอร์มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนอยู่
2.กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหน่วยงานใด ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณาอนุญาต และออกหนังสือรับรอง
เมื่อเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เข้าเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
1.กรอกข้อมูลผ่าน QR Code หรือ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2.เฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าติดเชื้อให้ไปพบแพทย์โดยทันที
139790263 3695943217164096 5328774306667430726 n
 
139526021 3695943047164113 9105642342263873342 o