img 205152443 0002

แผนปฏิบัติการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2564img 205152443 0001