148095923 250925729879008 3035810123519111398 o

จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เตือนนายจ้างเร่งลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถทำงานได้และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จ้างงานคนต่างด้าว และคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและข้อมูลคนต่างด้าวในระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการในขั้นตอนการตรวจโควิด -19 จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ตรวจสุขภาพโรคต้องห้าม 6 โรค ขอรับใบอนุญาตทำงาน จัดทำทะเบียนประวัติและขอรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป
นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่าขณะนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบออนไลน์จะสิ้นสุดในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวเร่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์ หากพ้นกำหนด นายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่แจ้งรายชื่อและข้อมูลการจ้างงานคนต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โทร 02 003 7441 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษาอังกฤษ กัมพูชา และเมียนมา ให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการ