เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘)

1