ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุน กลุ่มเกษตร กลุ่มสตรี ปราชญ์ชุมชน หมอดิน ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรทางธุรกิจ สื่อมวลชน ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

Untitled 11102016 093928 page 001 1

ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 - 16.30 น.ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4 และขอเชิญชวน..(นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นกับวัฒนธรรมนนท์) มาประชุม และถ่ายรูปร่วมกัน