12717914 972926252799153 612416388906326818 n

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญเด็ก และเยาวชนที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าร่วมโครงการ"ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย" รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559 โดยนำเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน(อยู่ในเขตเทศบาลเสาธงหิน)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.อายุระหว่าง 7-15 ปี (รับจำนวน 20 คนเท่านั้น)

อ่านเพิ่มเติม...

1798484 967831363308642 3351188468234058207 n

ขอเชิญใช้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 7 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้โครงการ 1(คอนโด 7 ชั้น) หมู่ 6 โดยผู้เข้ารับบริการต้องมีภูมิลำเนา ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน และโปรดนำทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)ไปแสดงด้วย

 

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อเข้ารับประทานรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2559

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2

 

เนื้อหาอื่นๆ...