ด้วยนายกเทศมนตรี มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงแจ้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ไตรมาสที่ 1)เริ่มดำเนินการในวันที่ 7 - 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงและแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่เทศบาลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง (จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการดังนี้

1.โปรดเก็บสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดทุกบาน และโปรดอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
2.หากท่านต้องการให้งดเว้นบริเวณบ้าน อาคาร โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการพ่นหมอกควัน
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Untitled 02112016 131249

Untitled 02112016 131249001

   ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลเสาธงหินได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงประชาสัมพันธ์งดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 และงดการประดับไฟสวยงาม

12/10/59 เวลา 12.30 น. งานป้องกันฯ เทศบาลเสาธงหิน เร่งติดเครื่องสูบน้ำทุกจุดในเขตเทศบาล เพื่อระบายน้ำฝนให้เร็วที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนประชาชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมสมัครขึ้นทะเบียนโครงการ"หมู่บ้านศีล 5 ระยะที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อความสงบร่วมเย็นของครอบครัว สังคมและประเทศไทย ศีล 5 ข้อ ศีลข้อที 1 การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด ศีลข้อที่ 2 การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ศีลข้อที่ 3 การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อที่ 4 การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก ศีลข้อที่ 5 การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด ลงทะเบียนได้ที่

https://www.sila5.com

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุน กลุ่มเกษตร กลุ่มสตรี ปราชญ์ชุมชน หมอดิน ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรทางธุรกิจ สื่อมวลชน ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

อ่านเพิ่มเติม...