12819425 981252875299824 9113231082979982072 o

ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ขอเชิญทุกท่านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินร่วมประชุมประชาคม ตามวันเวลาและสถานที่ ดังนี้
-หมู่ที่ 1,2,3,4,7 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 (ตรงข้าม กศน.)
-หมู่ที่ 5,6,8 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน
โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
1.เรื่อง รับฟังปัญหาความต้องการและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
2.เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......
3.เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสาธงหิน
4.เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดตั้้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งที่ 2 หมู่ 4
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

12795371 979654685459643 4365498459293692640 n

กล่องข้าวในชีวิตประจำวันของเราที่ปกติเป็นโฟมหรือพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก กลายเป็นขยะที่สร้างภาระให้กับโลกมากมาย ปัจจุบันนี้มีบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง นำเข้าไมโครเวฟได้ และยังย่อยสลายเร็ว

อ่านเพิ่มเติม...

 1965637 979643432127435 646230698290927331 o

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โทรศัพท์ 0 2150 -2556 จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สำนักงานอุตสาหกรรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร เข้ารับการอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก รุ่นที่ 84 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยกรมชลประทานแจ้งว่า ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งกรมชลประทานไม่สามารถสนับสนุนปริมาณน้ำรวมถึงการชดเชยความเสียหายใดๆ

อ่านเพิ่มเติม...