ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสตรี เยาวสตรี และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐

0001

 

อ่านเพิ่มเติม...

การดูแลรักษาคุณภาพน้ำในลำคลองอย่างยั่งยืน

เรื่องการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลองสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์

และเป็นการดูแลรักษาคุณภาพน้ำอีกทางหนึ่ง

Untitled 24052017 091617

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กๆ ตามโครงการ"หมอน้อยคอย ช่วยเหลือ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านจิตอาสา และเป็นการ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยจะดำเนินการในมิติที่ 2 ช่วงเปิดภาคเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การแก้ไขและป้องกันปัญหาจากขยะมูลฝอย และการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะซึ่งจะลดปริมาณขยะและแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน

Untitled 24052017 091516

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...