29432788 1663581993733572 355517902201290752 n

สืบเนื่องมาจากขณะนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง มีการตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง และอุตสาหกรรม
เทศบาลเสาธงหิน ขอความร่วมมือห้ามเผาวัชพืชริมทางโดยเด็ดขาด เกษตรกรงดเผาวัสดุการเกษตร เนื่องจากในช่วงต้นปีจะเกิดสภาพอากาศนิ่งและลมสงบ ซึ่งจะส่งผลให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัว และอาจส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้น

29214462 1659953960763042 4480712296405925888 n

ขอเชิญประชาชนทุกท่านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. และในเวลา 16.00 น. ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก " เทศบาลตำบลเสาธงหิน " เป็น " เทศบาลเมืองเสาธงหิน " ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Untitled 19032018 150445

ขอเชิญผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีจำนวนเงินในบัตร 300 บาทต่อเดือนและอายุไม่เกิน 60 ปี ทุกท่าน ให้ไปแสดงตน แสดงความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับทีมงาน “หมอประชารัฐสุขใจ” (จปจ.) /(AO) เพื่อสิทธิ์และหน้าที่ของทุกท่าน โปรดเตรียมบัตรประชาชนพร้อมสำเนาและบัตรสวัสดิการฯมาด้วยท่านจะได้รับเงินเพิ่มในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม – ธันวาคม 2561 และท่านจะได้รับการฝึกอบรมอาชีพ/ฝึกทักษะเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในอนาคต

กำหนดการในการแสดงตนของแต่ละหมู่ ดังนี้

1.   วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดเสาธงหิน หมู่ 1สำหรับ หมู่ที่ 1-4

         2. วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางใหญ่ซิตี้

             หมู่ 5 สำหรับ หมู่ที่ 4-6

         3. วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ที่ 7 สำหรับหมู่ที่ 7

         4. วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านมิตรประชา หมู่ 8 สำหรับ หมู่ที่ 8

IMG 0549

     กองการศึกษา เทศบาลเสาธงหิน ประกาศรับสมัครเด็ก และเยาวชน เข้าร่วมโครงการ"ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย"

ระหว่างวันที่ 17 – 30 เม.ย. 61 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านชัยพฤกษ์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รับจำนวน

20 คน เท่านั้น โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
2. อายุระหว่าง 7 – 18 ปี
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. ผู้ปกครองให้คำยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเสาธงหิน) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเสาธงหิน โทร 0-2157-2557

 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเกาะเกร็ด เรียนรู้และทำเครื่องปั้นดินเผาสิ้นค้าประจำจังหวัดนนทบุรี
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน
๒. อายุระหว่าง ๕ - ๒๕ ปี
๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๔. ผู้ปกครองให้คำยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร ๐-๒๑๕๗-๒๕๕๗

29133724 1656602971098141 1501102597644222464 o

อ่านเพิ่มเติม...