เชิญใช้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559  

          โดยผู้เข้ารับบริการ ต้องมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

         และนำทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)ไปแสดงด้วย12374888 942436919181420 1493838902856536441 o

กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น

 

img-160127111239-0001

แผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงและแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง

img-160126165059-0001

              เทศบาลตำบลเสาธงหิน  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กๆ ตามโครงการ"หมอน้อยคอยช่วยเหลือ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เพื่อสร้างเครือข่ายด้านจิตอาสา  และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน  ตามชุมชน หมู่บ้านต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  กองสาธารณสุขฯ  โทรศัพท์ 0 2150 2553 -55 ในวัน และเวลาราชการ