กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 4) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงและแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่เทศบาลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง (จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการดังนี้ 1.โปรดเก็บสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดทุกบาน และโปรดอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 2.หากท่านต้องการให้งดเว้นบริเวณบ้าน อาคาร โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการพ่นหมอกควัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการฯจัดกิจกรรม"การเพาะเห็ด"เพื่อให้ประชาชนเพาะเห็ดบริโภคเองได้ในครัวเรือน วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ เทศบาลเสาธงหิน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม สอบถามเพิ่มเติม 02-150 2553-5 ต่อกองสวัสดิการสังคม

 

20621299 1440706506021123 6494043447978781144 n

เทศบาลเสาธงหิน ร่วมกับ (สสส.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันพุธที่ 16 ส.ค. 60

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลเสาธงหิน รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายนี้

ผู้สนใจแจ้งรายชื่อที่กองสาธารณสุขฯ โทรศัพท์ 0 2150 2552 ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60

20476406 1434707719954335 1855352999627437786 n

 

นายกรัฐมนตรีลงนามแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ

www.facebook.com/OPM.Society

19510491 1405275832897524 2349264709910225880 n

อ่านเพิ่มเติม...