การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2561ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด

 

25299234 1566719156753190 4001678988688680870 n

 

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป

 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2)

25348579 1564730876952018 7324607872734495495 n

 

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 109 รูป

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.   

ณ บริเวณถนนสายเมนร้านค้าชุมชน บางใหญ่ซิตี้

25395752 1564714770286962 8933545647650551029 n

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมี "Capital Growth"

นวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องเอนกประสงค์ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 0 2150 2553-5 ในวันเวลาราชการ รับจำนวน 20 คน เท่านั้น

25151854 1563625480395891 4566555798822753072 n

แบบสอบถามปัญหาความต้องการ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

p61 64s2

ตอบแบบสอบถาม