เทศบาลเสาธงหิน จะทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแก้วอินทร์ ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือไม่จอดรถบริเวณดังกล่าว (รายละเอียดตามผังบริเวณ) และโปรดหลีกเลี่ยงการจราจรในระหว่างการก่อสร้างฯ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง เทศบาลเสาธงหิน โทรศัพท์ 0 2150 2553 – 4 ต่อ 3200 ในวันเวลาราชการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

34752534 1745190485572722 8143810618068041728 n

เทศบาลเสาธงหิน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลและใกล้เคียง เข้ารับการอบรมและฝึกการใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชน ช่วยลดความสูญเสีย ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันอาทิตย์ที่ 3,10 และ 17 มิถุนายน 2561 ตามจุดสาธิตตารางแนบท้าย

34175277 1738847779540326 7465223682428764160 n

34033498 1738759206215850 136501821672783872 n

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ จะทำการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายเมนโครงการ 2 , ถนนศาลพระเจ้าตาก , มบ.ลภาวัล โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อลดปัญหาอุดตันของท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง จึงขอความร่วมมือโปรดอำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการลอกท่อฯ ดังนี้
1.โปรดเก็บสิ่งของและเสื้อผ้าของท่านซึ่งอาจเปรอะเปื้อนจากการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ
2.โปรดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาบริการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ โดยเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
3.งดเว้นการจอดรถในวันและเวลาที่กำหนด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ ขอเชิญผู้นำชุมชน(รองนายกฯ ,เลขาฯ, สมาชิกสภาเทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,ประธาน อสม.และสมาชิก,ประธานชมรมผู้สูงอายุและกรรมการ,ประธานกลุ่มหัตถการเพื่อสุขภาพและกรรมการ,ประธานชมรมดอกลำดวนบานและกรรมการ) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ในกิจกรรม "สุขภาพผู้นำแข็งแรง สร้างความแข็งแกร่งในชุมชน" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

32984734 1727948517296919 4407307469911490560 n