เรื่อง กำหนดทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี ๒๕๖๑

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.