เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ตำแหน่ง ภารโรง (ได้รับจัดสรรอัตราและงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.