เรื่อง รายงานการติดตามการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

รายละเอียดคลิ๊กPDF.