เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.