เรื่อง การจัดประชุมประชาคมตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.