เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง

รายละเอียดคลิ๊กPDF.