เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

 

484577