ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาไม่ต้ำกว่ามัธยมต้น เพื่อปฏิบัติงานในด้านเอกสารภายในสำนักงานและภาคสนามที่มีความจำเป็นตามที่เห็นสมควร รับจำนวน 7 คน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย