ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ในการจ้างทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย