ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่องสร้าง

โครงการ ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ ๑ ซอย ๗ หมู่ที่ ๖

รายละเอี๊ยดคลิ๊กPDF.

Information Center