ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมรางวี คสล.

ากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ที่ ๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายPDF.

Information Center