ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑๗๙ ถัง

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center