ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๑

สำหรับนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหินและในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center