ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center