ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center