ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center