เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

รายละะเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center