ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ รถยนต์ดับเพลิงชนิดขนาดหอน้ำพร้อมบันได ขนาดความสูงในการปฎิบัติงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๗ เมตร ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ

ติดตั้งเครื่องสูบน้าดับเพลิงและมีอุปกรณ์หนีภัยจากที่สูง จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center