ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center