ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า

ภายในห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๖ ห้อง จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

 

Information Center