ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๔ ชุด

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center