ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center