เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
รายละเอียด คลิก https://goo.gl/PCY939

18925601124เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 
 
 

18925601124