รายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ.2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มกราคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 เดือน กันยายน 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

Information Center