พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  http://local.moi.go.th/law106.pdf

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 http://local.moi.go.th/law100.pdf

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 http://local.moi.go.th/law100.pdf

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 http://local.moi.go.th/law94.pdf

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 http://local.moi.go.th/law92.pdf

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 http://local.moi.go.th/law93.pdf

     กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2548 http://local.moi.go.th/law034.pdf

พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 http://local.moi.go.th/law96.pdf

กฎหมายน่ารู้

 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 http://local.moi.go.th/law96.pdf

 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 http://www.thongthinlaws.com/2017/01/2-2560.html?m=0

 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 http://local.moi.go.th/law92.pdf

 

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 http://local.moi.go.th/law93.pdf

 

กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548 http://local.moi.go.th/law034.pdf

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522               http://local.moi.go.th/law106.pdf

 

 

เทศบาลตำบลเสาธงหินรับแจ้งข้อมูลทุจริต

ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

* คือข้อมูลที่จำเป็น