พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 http://local.moi.go.th/law96.pdf

 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560 http://www.thongthinlaws.com/2017/01/2-2560.html?m=0

 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 http://local.moi.go.th/law92.pdf

 

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 http://local.moi.go.th/law93.pdf

 

กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548 http://local.moi.go.th/law034.pdf

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522               http://local.moi.go.th/law106.pdf