แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ส่วนเรื่องร้องเรียน

ส่วนผู้ร้องเรียน

หลักฐานประกอบการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยระบุ ใช้สำหรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลเสาธงหิน
2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง โดยระบุ ใช้สำหรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลเสาธงหิน
แนบไฟล์หลักฐานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (เฉพาะ File .pdf .jpg .bmp .gif และขนาดไม่เกิน 2 MB)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหินรับแจ้งข้อมูลทุจริต

ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

* คือข้อมูลที่จำเป็น