วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญของพื้นฐานการเรียน  ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีระบบ เด็กและเยาวชนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปเป็นพลังสร้างสรรค์เทคโนโลยี ปูทางไปสู่อนาคตในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม จนเป็นแรงผลักดันให้สังคมรอบข้างเติบโตขึ้นได้ 

 code60facebook

สมัครเข้าอบรม
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
 
รายละเอียด
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เด็กและเยาวชน อายุ 7 ปีขึ้นไป
2
. มีพื้นฐานการใช้ Windows ได้
3
. ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ได้
4
. มีใจรักการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

code combat

tynker dragondash

mc landing 2016

สมัครและเรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เอกสารการรับสมัคร
 
1.ทะเบียนบ้าน (อยู่ในเขตตำบลเสาธงหิน)
2.บัตรประชาชน
 
ห้องเรียนออนไลน์