กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงจัดการฝึกอบรม สำหรับเด็กและเยาวชน ให้มีทักษะด้านการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีระบบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โครงการ Hour of Code  เป็นการส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของเด็กและเยาวชน โดยเรียนรู้พื้นฐานการ coding ผ่านชุดฝึกการสร้างเกมส์ ที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก ให้มีทักษะด้านการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีระบบ ส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เด็กๆ จะได้เล่นเกม Minecraft เวอร์ชันพิเศษบนเบราว์เซอร์ ที่ต้อง "เขียนโปรแกรม" สั่งให้ตัวละครในเรื่อง (Steve/Alex) ทำงานต่างๆ โดยใช้เงื่อนไข if หรือ loop เข้าช่วย วิธีการใช้งานเป็นการลากแล้ววางคำสั่งที่เตรียมไว้ให้แล้ว หรือถ้าใครถนัดจะเขียนโค้ดเป็น JavaScript ก็ได้

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เด็กและเยาวชน อายุ 7 ปีขึ้นไป
2. มีพื้นฐานการใช้ Windows ได้
3. ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ได้
4. มีใจรักการเขียนโปรแกรมและศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
6. หลักฐานประกอบการสมัคร
    1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
    2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 จำนวน 15 คน วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

icon-download 1   

ผู้สมัครเต็มจำนวน

ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

icon-download 1

ผู้สมัครเต็มจำนวน 

สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน (เอื้ออาทร) ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ห้องเรียนที่ 1

ห้องเรียนที่ 2

แบบสอบถามความพึงพอใจ