Globalization Life By Smart Phone(อบรมพื้นฐานสมาร์ทโฟน)

โลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน

Globalization Life By Smart Phone

เพิ่มเพื่อน

JPEG 20151202 093829 1072861468

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนับว่าก้าวไกลไปจากเดิมมาก โทรศัพท์มือถือสามารถทำหน้าที่แทนคอมพิวเตอร์ได้และดีกว่าในหลาย ๆ เรื่องทำให้มือถือที่ใช้นั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่การโทรเข้า - ออกอีกต่อไป จึงเรียกโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ว่า “สมาร์ทโฟน” นวัตกรรมในสมาร์ทโฟน ที่ช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นคือสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสมรรถภาพให้สมาร์ทโฟนเกิดประโยชน์ในวงกว้างแบบไร้ขีดจำกัด ทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นแผนที่นำทางได้ เพียงแค่ใช้แอพพลิเคชั่นแผนที่กลายเป็นหนังสือพิมพ์โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นข่าวสารลงไป แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนนับล้านรอบด้านเหล่านี้ รอคอยที่จะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์ได้ในแบบที่ต้องการ
ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้งานสมาร์ทโฟนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและประชาชน ได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวัน และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคใหม่ที่มีความทันสมัย

กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 10 คน รวม 30 คน

12074824 495469417287419 7913727172486799797 n


สถานที่
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (เอื้ออาทร)

1392004 219360181565012 783479158 n

งบประมาณ
จากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน Globalization Life by Smart Phone

image009